Privacy Policy

Privacyverklaring

 

Van toepassing sinds 25 mei 2018, laatste versie van 25 mei 2018

TOEPASSINGSGEBIED VERKLARING

Deze Verklaring is van toepassing op alle natuurlijke personen en rechtspersonen die interactie hebben met B2Bike. De Verklaring licht toe hoe Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door B2Bike (Wij, Ons). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die Wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals onze dealers, apps, websites, sociale media en evenementen.

Wij wijzen erop dat Wij de Persoonsgegevens die Wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van B2Bike) mogelijk combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een bezoek aan een winkel van het B2Bike netwerk). Gelieve Deel 10 te raadplegen voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

Als u er van afziet om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken kunnen Wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is.

Deze Verklaring kan in de loop der tijd veranderen

1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze Verklaring heeft betrekking op Persoonsgegevens die Wij met behulp van de hieronder beschreven methodes van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:


-Ingave door een dealer van het B2Bike netwerk bij het maken van een lease- en loonruilberekening. 

-Websites/apps van B2Bike. Op de werknemers gerichte websites of toepassingen die door B2Bike geëxploiteerd worden
-E-mailberichten, sms’en en andere elektronische berichten. Elektronische communicatie tussen u en B2Bike.

-Gegevens aangeleverd door partners


2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

Persoonlijke contactinformatie die noodzakelijk is voor het vlot verwerken van een offerte. Dit omvat alle informatie die de gebruiker Ons verstrekt en die :

-Ons in staat stelt om contact op te nemen met het individu, zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer 

-Ons in staat stelt om een verzekeringsdossier te vervolledigen zoals rijksregisternummer, rijbewijsnummer.

-Ons in staat stelt om een passende lease- en loonruilberekening of offerte te maken: keuze van merk, model en uitvoering van fiets, toebehoren en accessoires.

Gevoelige Persoonsgegevens. Wij verwerken gevoelige gegevens NIET voor marketing doeleinden. Indien wij voor andere doeleinden Persoonsgegevens verwerken dan zullen we ons op de volgende juridische gronden baseren: (i) detectie en preventie van criminele activiteiten ( inclusief fraude preventie); en (ii) compliance met geldende wetgeving (bijvoorbeeld om te voldoen aan rapportage rond diversiteit).

3. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN.

Wij werken enkel in een Business to Business context, en hebben enkel gegevens nodig van  werknemers. Bijgevolg zullen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 vragen of verzamelen. Indien wij toch vaststellen dat er onbewust dergelijke persoonsgegevens werden verzameld zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. 

4. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS


B2Bike maakt geen gebruik van Cookies, Logbestanden, Webbakens of enige andere gelijkaardige technologieën.


5. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor Wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.
 

 

Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken Onze belangen
Afhandeling van bestellingen.
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw offertes en  bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens.
Het vervullen van contractuele verplichtingen

Met uw toestemming (indien vereist)

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke redenen of fusie/overname.
Ingeval. B2Bike of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen Wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze Website af te dwingen.
Wettelijke verplichtingen

Onze rechtmatige belangen

 

6. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS


Wij delen Persoonsgegevens enkel met de volgende types van externe organisaties:

Dienstverleners. Dit zijn externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, ondersteunende diensten.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in Onze naam toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven.

Externe ontvangers die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname. Wij zullen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 5 voor meer informatie).


7. BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS


Wij zullen elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Wij gebruiken daarvoor de volgende criteria:

    (a) B2Bike zal een kopie van uw Persoonsgegevens om u te identificeren gebruiken zolang
        i) Wij een commerciële relatie met u hebben (bv. zolang Wij op enigerlei wijze mogelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst.)
        ii) Uw Persoonsgevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring en we hiervoor een geldige juridische basis hebben,

EN

    b) de duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om Onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat Wij de persoonsgegevens alsnog nodig hebben. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonymiseerd zal worden. 


8. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS


Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

Mensen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. 

Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op ‘need-to-know’-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de offertes heeft toegang tot de gegevens van personen die een offerte vroegen).

Maatregelen die genomen worden bij de opslag van gegevens. 

Wij slaan uw Persoonsgegevens op in omgevingen die gebruikmaken van passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Persoonsgegevens van individuele personen die commercieel contact hebben worden opgeslagen in de beveiligde omgeving van Google Cloud Platform. Meer info over de GDPR compliance van Google Cloud Platform vindt u hier; https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center/compliance

 

9. UW RECHTEN


Toegang tot Persoonsgegevens. Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw Persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door Ons een e-mail te sturen naar GDPR@B2Bike.be  of door ons te schrijven op onze maatschappelijke zetel. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit door Ons gevraagd wordt en wettelijk toegestaan is). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.

Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan Ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.

Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens). Y, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw Persoonsgegevens verzoeken; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden); (iii) het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens beperken; en (iv) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.

Wij wijzen erop dat Wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw Persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw Persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

Voor zover beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waarmee u de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat Wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

Wij hopen dat Wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.


10. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING


Als Wij de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring gebeurd zijn.

11. VERANTWOORDELIJKEVOOR DE GEGEVENSVERWERKING


Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met Ons opnemen via gdpr@b2bike.be of door ons te schrijven B2Bike BVBA Conservenweg 3C, 2940 Stabroek. U kunt ook contact opnemen met onze DPO (Data Protection Officer) via:
Johan De Mulder
E: GDPR@B2Bike.be

Blijf op de hoogte!

Niet gevonden wat je zocht? Mis je kans niet en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

"*" indicates required fields